Sut gallaf apelio?


Fe’ch cynghorir yn gryf i gysylltu â Chanolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr am gyngor cyfrinachol a di-dâl cyn cyflwyno’ch apêl. Er mwyn apelio yn erbyn penderfyniad gan y Bwrdd Arholi, dylech gwblhau a chyflwyno i’r Gwasanaethau Academaidd y Ffurflen Gais am Apêl unwaith i chi gael eich hysbysu o benderfyniad y Bwrdd Arholi [Gallech gyflwyno’r ffurflen hon drwy e-bostio: studentcases@abertawe.ac.uk.]

 

Sylwer, gan fod staff wrthi ar hyn o bryd yngweithio o bell, ni allwn dderbyn ffurflenni apêl, dogfennau neu ohebiaeth drwy’r post ar hyn o bryd. Defnyddiwch y ffurflen ar-lein a’i chyflwyno ynghyd â gwybodaethategol drwy e-bost.

 

Gellir dod o hyd i’r Ffurflen Gais am Apêl (AR1RD-1-BI) drwy ddilyn y ddolen sydd ar y dudalen Apeliadau Academaidd neu lawrlwytho’r ffurflen o’r adran ‘Ffurflenni a Dogfennau’ ar wefan MyStudies gan y Gwasanaethau Academaidd.

 

Nid oes angen ichi dalu am gyflwyno apêl. Serch hynny, mae’n rhaid i chi ddangos eich bod yn bodloni un neu ragor o’r rhesymau dilys dros apelio, y mae rhestr ohonynt yn Adran 2.1 y Weithdrefn Apeliadau [sydd ar gael ar-lein ar:  

https://myuni.swansea.ac.uk/academic-life/academic-appeals/

 

Mae’n bwysig eich bod yn cyflwyno’r canlynol yn eich Ffurflen Apêl, neu yn eu hatodi wrth y ffurflen:

 

 1. Manylion llawn am y rheswm (rhesymau) dros yr apêl rydych yn dibynnu arnynt; a
 2. Dyddiadau’r holl asesiadau dan sylw, a manylion amdanynt, a sut y cafwyd effaith ar y rheiny; a
 3. Thystiolaeth ategol berthnasol.
 4. Os bydd eich apêl yn seiliedig ar amgylchiadau esgusodol fel rheswm dros yr apêl – darllenwch y “Canllawiau am gyflwyno Apeliadau ar sail Amgylchiadau Esgusodol” sydd ar ddiwedd y daflen hon.

 

Diweddariad diwethaf:
15-06-2020 15:13
Awdur: :
Joanna Parketny
Adolygu:
1.5
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

 1. Oes terfyn amser ar gyfer apelio? (457 views)
 2. Beth gallaf ei wneud os byddaf yn anghytuno â ... (394 views)
 3. Sut gallaf apelio? (386 views)
 4. Pa benderfyniadau y gallaf apelio yn eu herbyn? (364 views)
 5. Sut bydd fy Apêl yn cael ei phrosesu? (353 views)
 6. Pa ganlyniadau nad ydynt ar gael wrth apelio? (243 views)
 7. Materion NAD ydynt yn rheswm dros apelio. (239 views)
 8. Canllawiau ar gyfer cyflwyno Apeliadau ar sail Amgylchiadau Esgusodol- ... (237 views)
 9. Ble allaf ddod o hyd i’r weithdrefn Apeliadau academaidd? ... (235 views)
 10. Sut gallaf dderbyn cymorth a chyngor ar gyfer Apêl ... (225 views)

Tags