Beth gallaf ei wneud os byddaf yn anghytuno â chanlyniad fy Apêl?


Os byddwch yn dal i fod yn anfodlon ar ganlyniad eich Apêl, cewch gyflwyno cais am Adolygiad Terfynol drwy gwblhau a chyflwyno’r Ffurflen Gais am Adolygiad Terfynol i’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd o fewn 14 diwrnod gwaith ar ôl dyddiad yr e-bost a oedd yn cynnwys canlyniad eich Apêl. Gellir dod o hyd i’r Ffurflen hon a manylion am y rhesymau dros Adolygiadau Terfynol ar-lein ar:

 

https://myuni.swansea.ac.uk/academic-life/academic-regulations/conduct-and-complaints/final-review-procedure/

 

Eleni (o ganlyniad i’r cyfnod byr rhwng cyhoeddi’r canlyniadau a dechrau’r cyfnod asesu atodol) ni fydd ceisiadau am adolygiadau terfynol yn cael eu hystyried na’u prosesu mewn pryd ar gyfer y cyfnod asesu atodol, nac yn ystod y cyfnod hwnnw.   Felly, os byddwch yn aflwyddiannus wrth apelio/nad ydych yn derbyn y canlyniad roeddech yn ei ddymuno wrth apelio, ac rydych yn cyflwyno cais am adolygiad terfynol sy’n gofyn am ymgais atodol, ni fydd yn cael ei ystyried na’i brosesu mewn pryd ar gyfer y  cyfnod asesu atodol, nac yn ystod y cyfnod hwnnw.

 

Unwaith y caiff proses yr Adolygiad Terfynol ei gwblhau, bydd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Academaidd yn anfon llythyr “Cwblhau’r Broses” atoch a fydd yn cadarnhau penderfyniad terfynol y Brifysgol a bod y gweithdrefnau wedi’u cwblhau. Wedyn gallech ystyried gofyn i Swyddfa'r Dyfarnwr Annibynnol ar gyfer Addysg Uwch (OIA) adolygu’n allanol y ffordd mae eich achos wedi cael ei drin. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am y Swyddfa o’r Gwasanaethau Academaidd neu ar wefan y Swyddfa ar: http://www.oiahe.org.uk/.

Diweddariad diwethaf:
15-06-2020 16:27
Awdur: :
Joanna Parketny
Adolygu:
1.2
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Oes terfyn amser ar gyfer apelio? (464 views)
  2. Beth gallaf ei wneud os byddaf yn anghytuno â ... (399 views)
  3. Sut gallaf apelio? (391 views)
  4. Pa benderfyniadau y gallaf apelio yn eu herbyn? (369 views)
  5. Sut bydd fy Apêl yn cael ei phrosesu? (357 views)
  6. Pa ganlyniadau nad ydynt ar gael wrth apelio? (247 views)
  7. Materion NAD ydynt yn rheswm dros apelio. (244 views)
  8. Canllawiau ar gyfer cyflwyno Apeliadau ar sail Amgylchiadau Esgusodol- ... (242 views)
  9. Ble allaf ddod o hyd i’r weithdrefn Apeliadau academaidd? ... (238 views)
  10. Sut gallaf dderbyn cymorth a chyngor ar gyfer Apêl ... (232 views)

Tags