Beth yw'r rhesymau dros apelio?


Rhestrir y rhesymau dros apelio yn Adran 2.4 y Weithdrefn Apeliadau Academaidd fel a ganlyn:

 

(1) Ni wnaeth y Bwrdd Arholi ystyried yr holl waith a oedd i’w gyflwyno, ac a gyflwynwyd yn gywir, i’w asesu.  Cewch ddewis y rheswm hwn os ydych yn ystyried eich bod, er enghraifft, wedi cyflwyno gwaith i’ch Coleg/Ysgol yn brydlon ond ni farciwyd y gwaith

(2) Cafwyd tystiolaeth o wall cyfrifo neu wall gweinyddol wrth wneud y penderfyniad diwedd lefel/rhanSylwer NAD yw’r rheswm hwn yn cwmpasu sefyllfa lle credwch y dylech fod wedi derbyn marc uwch ar gyfer asesiad/au. Byddai hynny’n golygu amau barn academaidd, nad yw’n rheswm dros apelio. 

 

(3) Cafwyd tystiolaeth o ragfarn neu dueddfryd neu asesu annigonol, heb fod o natur academaidd, gan un neu fwy o’r arholwyrOs ydych chi’n credu bod yr arholwr yn rhagfarnllyd yn eich erbyn, bydd angen i chi gyflwyno tystiolaeth glir er mwyn dangos hyn. Fel arfer asesir gwaith yn ddienw ac felly ni fyddai arholwr yn gwybod eich enw wrth farcio’ch gwaith. NI chewch ddewis y rheswm hwn os credwch y dylech fod wedi ennill marc uwch ar gyfer asesiad/au. Byddai hynny’n golygu amau barn academaidd, nad yw’n rheswm dros apelio.

(4) Cafwyd diffygion neu anghysondebau yn y modd y cynhaliwyd yr arholiad neu mewn cyfarwyddiadau ysgrifenedig neu gyngor yn eu cylch sydd, oherwydd eu natur, yn peri amheuaeth resymol ynghylch a fyddai’r arholwyr wedi dod i’r un penderfyniad pe na baent wedi digwydd. Rhaid i ymgeiswyr ddarparu rheswm cymhellol dros beidio â thynnu sylw'r Coleg at y diffygion neu'r anghysondebau ar y prydCewch ddewis y rheswm hwn os ydych yn ystyried, er enghraifft, fod problem â’r modd y cynhaliwyd yr arholiad, megis peidio â chaniatáu’r amser cywir ar gyfer yr arholiad, neu le’r rhoddwyd cyngor anghywir yn ystafell yr arholiad lle cynhaliwyd yr arholiad.  Ar yr amod bod gennych reswm cymhellol pam na wnaethoch dynnu sylw’ch Coleg at hyn ar yr adeg pan gafwyd y broblem. 

(5) Roedd yr arholwyr yn ymwybodol o ddiffygion neu anghysondebau yn y modd y cynhaliwyd yr arholiad neu mewn cyfarwyddiadau ysgrifenedig neu mewn cyngor yn eu cylch, lle gallai'r diffygion neu'r anghysondebau, ym marn yr ymgeisydd, fod wedi cael effaith niweidiol ar ei berfformiad ond ni wnaeth yr arholwyr roi ystyriaeth lawn i'r diffygion neu'r anghysondebau hyn.  Os byddwch yn dewis y rheswm hwn bydd angen ichi ddangos ichi hysbysu’r Coleg am y diffyg neu’r anghysondeb ac esbonio sut, yn eich barn chi, ni wnaeth y Coleg/arholwyr roi ystyriaeth i hyn wrth gyrraedd eich penderfyniad academaidd.  Hefyd bydd angen i chi esbonio sut cafodd y diffygion neu’r anghysondebau hynny effaith wael ar eich perfformiad.

(6) Amgylchiadau esgusodol (yn unol â'r diffiniad yn Adran 3 y Polisi ar Amgylchiadau Esgusodol sy'n Effeithio ar Asesu) nad oedd yr Arholwyr yn ymwybodol ohonynt ac a gafodd effaith niweidiol ar berfformiad academaidd yr ymgeisydd.  Sylwer, gellir dod o hyd i ganllawiau penodol ar gyfer defnyddio’r rheswm hwn ar ddiwedd y ddogfen Cwestiynau Cyffredin hon.

Diweddariad diwethaf:
15-06-2020 15:16
Awdur: :
Joanna Parketny
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Oes terfyn amser ar gyfer apelio? (467 views)
  2. Beth gallaf ei wneud os byddaf yn anghytuno â ... (406 views)
  3. Sut gallaf apelio? (395 views)
  4. Pa benderfyniadau y gallaf apelio yn eu herbyn? (374 views)
  5. Sut bydd fy Apêl yn cael ei phrosesu? (361 views)
  6. Pa ganlyniadau nad ydynt ar gael wrth apelio? (255 views)
  7. Materion NAD ydynt yn rheswm dros apelio. (248 views)
  8. Canllawiau ar gyfer cyflwyno Apeliadau ar sail Amgylchiadau Esgusodol- ... (245 views)
  9. Ble allaf ddod o hyd i’r weithdrefn Apeliadau academaidd? ... (241 views)
  10. Sut gallaf dderbyn cymorth a chyngor ar gyfer Apêl ... (236 views)

Tags