Canllawiau ar gyfer cyflwyno Apeliadau ar sail Amgylchiadau Esgusodol- DIWEDDARIAD COVID-19


Ydy’ch amgylchiadau esgusodol yn debyg i unrhyw un o’r amgylchiadau penodol yn y rhestr yn adran 2.6 o’r Weithdrefn Apeliadau?

 

YDYNT

Mae angen ichi gyflwyno gwybodaeth a thystiolaeth i ddangos bod:

(1) Amgylchiadau esgusodol gennych (gweler y diweddariad ar y cwestiynau cyffredin yn sgil Covid 19 sy’n trafod amgylchiadau esgusodol, er mwyn dod o hyd i wybodaeth am yr amgylchiadau y bydd y Brifysgol yn eu derbyn fel amgylchiadau esgusodol).

 

(2) Y dyddiad neu’r cyfnod amser y digwyddodd yr amgylchiadau esgusodol.

 

(3) Sut cafodd yr amgylchiadau esgusodol effaith niweidiol (h.y. wael) ar arholiad neu waith cwrs penodol y gwnaethoch ei sefyll/gyflwyno/golli. Hefyd dylech esbonio pa arholiadau/gwaith cwrs yr effeithiwyd arno/arnynt a dyddiad yr asesiadau hyn.

NAC YDYNT

Mae angen ichi gyflwyno’r un wybodaeth a thystiolaeth a restrir yn y blwch ar y chwith (yn 1-3), a

 

(4)   HEFYD bydd angen ichi gyflwyno gwybodaeth a thystiolaeth i ddangos, ar adeg eich asesiad(au) yr effeithiwyd arno/arnynt:

 

(a)  Eich bod wedi methu penderfynu a oeddech yn ddigon iach i ymgymryd â’r asesiad(au);  AC/NEU

 

(b)  Bod gennych reswm da dros beidio â hysbysu’ch Coleg ar yr adeg berthnasol (gweler Adran 2.4.6 o’r Weithdrefn Apeliadau am ragor o wybodaeth am hyn).

 

 

Enghreifftiau o Dystiolaeth er mwyn cefnogi Apeliadau ar sail amgylchiadau esgusodol:

Fel arfer bydd angen dogfennaeth gyflawn sy’n cyfiawnhau amgylchiadau esgusodol neu geisiadau er mwyn cefnogi’r rheswm dros apelio (er enghraifft: tystysgrif feddygol/iechyd, tystysgrif marwolaeth, llythyr cefnogol gan wasanaeth cymorth yn y Brifysgol).

 

Er hynny, mae’r Brifysgol yn cydnabod y gallai fod yn anodd i fyfyrwyr gael gafael ar dystiolaeth yn y sefyllfa bresennol, gan sylwi ar y pwysau sydd ar y gwasanaethau iechyd ac ar wasanaethau eraill, a bydd yn gwneud pob ymdrech i ystyried ceisiadau â chydymdeimlad.

 

Enghreifftiau o dystiolaeth:

 

 • Tystysgrif neu lythyr gan feddyg teulu/arbenigwr meddygol (sy’n cynnwys dyddiad yr asesiad meddygol perthnasol)
 • Llythyr gan Wasanaeth Cymorth yn y Brifysgol (h.y. y Gwasanaeth Lles neu’r Swyddfa Anabledd)
 • Llythyr cefnogol/esboniad gan drydydd parti megis perthynas/cyfaill agos a oedd yn cysylltu â chi yn ystod yr adeg berthnasol ac sy’n gallu rhannu eu sylwadau ar yr effaith y cafodd eich amgylchiadau arnoch. Gallai’r rhain gynnwys, er enghraifft, sylwadau ar eich gallu i wneud penderfyniadau rhesymol, eich gallu i ganolbwyntio ar eich astudiaethau ac i gyfathrebu â’r Brifysgol a/neu bobl eraill ynghylch eich problemau yn ystod y cyfnod hwn. (gan sylwi na fydd tystiolaeth o’r fath mor gymhellol â thystiolaeth feddygol fel arfer).

 

Diweddariad diwethaf:
12-06-2020 16:28
Awdur: :
Joanna Parketny
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

 1. Oes terfyn amser ar gyfer apelio? (459 views)
 2. Beth gallaf ei wneud os byddaf yn anghytuno â ... (397 views)
 3. Sut gallaf apelio? (388 views)
 4. Pa benderfyniadau y gallaf apelio yn eu herbyn? (365 views)
 5. Sut bydd fy Apêl yn cael ei phrosesu? (355 views)
 6. Pa ganlyniadau nad ydynt ar gael wrth apelio? (245 views)
 7. Materion NAD ydynt yn rheswm dros apelio. (240 views)
 8. Canllawiau ar gyfer cyflwyno Apeliadau ar sail Amgylchiadau Esgusodol- ... (239 views)
 9. Ble allaf ddod o hyd i’r weithdrefn Apeliadau academaidd? ... (236 views)
 10. Sut gallaf dderbyn cymorth a chyngor ar gyfer Apêl ... (228 views)

Tags