Pa dystiolaeth ategol y mae ei hangen?


Mae’r Brifysgol yn cydnabod y gallai fod yn anodd i fyfyrwyr gael tystiolaeth yn y sefyllfa sydd ohoni, gan ystyried y pwysau presennol ar y gwasanaethau iechyd a gwasanaethau eraill ac felly bydd yn gwneud pob ymdrech i ystyried ceisiadau â chydymdeimlad.

Yn unol â hyn, cytunwyd y gall myfyrwyr ‘hunanardystio’ am gyfnod o hyd at 7 niwrnod calendr. Golyga hyn, cyhyd â bod eich Ysgol/Coleg yn derbyn bod eich amgylchiadau’n ddilys (Am ragor o wybodaeth am yr amgylchiadau esgusodol hynny yr ystyrir eu bod yn ddilys, gweler ‘Beth yw amgylchiadau esgusodol?’ uchod), ni fydd angen ichi ddarparu tystiolaeth ategol am gyfnod o hyd at 7 niwrnod calendr. Ar gyfer  cyfnodau sy’n hwy na 7 niwrnod calendr, efallai y bydd eich Ysgol/Coleg yn gofyn ichi ddarparu tystiolaeth ategol.

Os yw hunan-ynysu yn effeithio ar eich gallu i gwblhau neu gyflwyno darn o waith, ar gyfer eich tystiolaeth ategol, bydd angen ichi ddarparu gwybodaeth am yr amgylchiadau yn eich ffurflen gais. Bydd y Brifysgol yn derbyn hunanardystio am hyd at 14 diwrnod calendr ar gyfer hunan-ynysu.

Gweler y canllawiau canlynol ar dystiolaeth ategol:

Gweithio o bell:

 

Os yw gweithio o bell wedi amharu ar eich gallu i gwblhau neu gyflwyno darn o waith, esboniwch yn glir y problemau penodol rydych yn eu hwynebu ar eich ffurflen gais amgylchiadau esgusodol. Bydd aelod o’ch Ysgol/Coleg yn cysylltu â chi os oes angen rhagor o wybodaeth. Yn ystod y cyfnod hwn bydd y Brifysgol yn derbyn ceisiadau amgylchiadau esgusodol ar sail anawsterau technegol, i adlewyrchu’r amgylchiadau heriol.

Hunan-ynysu:

Os yw hunan-ynysu yn amharu ar eich gallu i gwblhau neu gyflwyno darn o waith, ar gyfer eich tystiolaeth ategol, bydd angen ichi ddarparu gwybodaeth am yr amgylchiadau hyn yn eich ffurflen gais. Bydd y Brifysgol yn derbyn ‘hunanardystio’ am hyd at 14 diwrnod calendr ar gyfer hunan-ynysu mewn perthynas â Covid-19 Coronafeirws.

Salwch neu anaf arall:

Os oes gennych salwch neu anaf arall sy’n amharu ar eich gallu i gwblhau neu gyflwyno darn o waith nad yw’n gysylltiedig â COVID-19 Coronafeirws, yna ar gyfer eich tystiolaeth ategol, bydd angen ichi ddarparu manylion am yr amgylchiadau hyn yn eich ffurflen gais. Bydd eich Ysgol/Coleg yn derbyn hunanardystio am hyd at 7 niwrnod calendr ar gyfer  salwch neu anaf nad yw’n gysylltiedig â COVID-19 Coronafeirws. Os oes gennych salwch neu anaf lle bydd angen cyfnod hwy i wella, rhowch wybod i’ch Ysgol/Coleg. Yna bydd eich Ysgol/Coleg yn cysylltu â chi os oes angen rhagor o dystiolaeth, ac os felly, bydd yn cadarnhau pa fath o dystiolaeth y mae ei hangen.

Cyfrifoldebau gofalu ac anawsterau domestig:

Mae’r Brifysgol yn cydnabod y bydd gan lawer o fyfyrwyr gyfrifoldebau gofalu neu rai sy’n cael anawsterau domestig a allai effeithio ar eu gallu i baratoi ar gyfer asesiadau neu i ymgymryd ag asesiadau yn ystod y cyfnod hwn. Rhowch fanylion yr amgylchiadau hyn ar y ffurflen gais fel tystiolaeth ategol. Bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau â chydymdeimlad.

 

Diweddariad diwethaf:
12-06-2020 14:34
Awdur: :
Joanna Parketny
Adolygu:
1.1
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth nad yw’n cyfrif fel amgylchiadau esgusodol? (335 views)
  2. Pa dystiolaeth ategol y mae ei hangen? (329 views)
  3. Beth os wyf yn dewis peidio â chyflwyno cais ... (322 views)
  4. Beth os na allaf sefyll yr arholiad(au) a oedir/atodol ... (299 views)
  5. Beth os nad wyf am ddatgelu fy amgylchiadau? (290 views)
  6. Sut gall y Brifysgol fy nghefnogi a beth y ... (282 views)
  7. Beth yw amgylchiadau esgusodol? (280 views)
  8. Ble i fynd am gymorth/cyngor (278 views)
  9. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais? (238 views)
  10. Pwy fydd yn gwneud penderfyniad ar fy nghais? ... (226 views)

Tags