Amgylchiadau Esgusodol – Diweddariad COVID-19 Mis Ebrill 2020


Mae’r Brifysgol yn cydnabod y gallai ystod eang o anawsterau/amgylchiadau effeithio ar fyfyrwyr, gan gynnwys anawsterau’n ymwneud â phandemig COVID-19 Coronafeirws, a allai olygu na fyddant yn gallu paratoi nac ymgymryd ag asesiadau yn y pen draw. Lluniwyd y canllaw hwn i’ch helpu i ddeall yr hyn y dylech ei wneud os teimlwch fod gennych anawsterau personol neu amgylchiadau esgusodol y credwch eu bod yn effeithio ar eich astudiaethau. 

 

Yn ystod y cyfnod presennol, bydd y Brifysgol yn rhoi ei Pholisi Amgylchiadau Esgusodol ar waith mewn modd hyblyg er mwyn cefnogi myfyrwyr sy’n ei chael hi’n anodd wrth baratoi ar gyfer asesiadau neu wrth ymgymryd â hwy. Os cewch broblemau wrth geisio bodloni dyddiadau cau neu wrth baratoi ar gyfer aseiniadau neu wrth eu cwblhau, cysylltwch â’ch Ysgol/Coleg i ofyn am ffurflen gais Amgylchiadau Esgusodol yr Ysgol/Coleg. Os yw’ch Ysgol/Coleg yn cefnogi’ch cais, y canlyniad tebygol yw y cynigir estyniad ichi neu’r opsiwn i ohirio’ch asesiad.

 

Diffinnir gohiriad asesu fel gohirio’r asesiad tan y cyfnod asesu nesaf; fel rheol caiff asesiad mis Mai/mis Mehefin ei ohirio tan gyfnod asesu mis Awst.

Diweddariad diwethaf:
12-06-2020 14:15
Awdur: :
Joanna Parketny
Adolygu:
1.0
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth nad yw’n cyfrif fel amgylchiadau esgusodol? (338 views)
  2. Pa dystiolaeth ategol y mae ei hangen? (333 views)
  3. Beth os wyf yn dewis peidio â chyflwyno cais ... (324 views)
  4. Beth os na allaf sefyll yr arholiad(au) a oedir/atodol ... (303 views)
  5. Beth os nad wyf am ddatgelu fy amgylchiadau? (292 views)
  6. Sut gall y Brifysgol fy nghefnogi a beth y ... (285 views)
  7. Beth yw amgylchiadau esgusodol? (284 views)
  8. Ble i fynd am gymorth/cyngor (282 views)
  9. Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais? (241 views)
  10. Pwy fydd yn gwneud penderfyniad ar fy nghais? ... (229 views)

Tags