Sut ydw i’n rheoli/edrych ar Aseiniadau Turnitin y mae fy myfyrwyr eisoes wedi’u cyflwyno?


Gobeithio, os ydych wedi creu aseiniad ac wedi dangos i’ch myfyrwyr sut i’w ddefnyddio, byddwch yn cyrraedd pwynt lle y mae angen i chi edrych ar yr aseiniadau a gyflwynwyd a'r adroddiadau llên-ladrad.; Mae’r cyfarwyddiadau hyn wedi’u dylunio i’ch helpu i ddod o hyd i adroddiadau a’u darllen yn hytrach na sut i’w dehongli neu sut i weithredu arnynt.; Dylid cofio bod yr wybodaeth a ddarparwyd yn ddangosydd yn unig i helpu adnabod llên-ladrad neu gopïo posib, ac nid yw’n golygu mai tystiolaeth ydyw.
Ceir manylion ynghylch sut i weld/rheoli aseiniadau Turnitin ar y dudalen hon – efallai bydd diddordeb hefyd gennych edrych ar gwestiynau cyffredin eraill perthynol

Sut y mae myfyriwr yn cyflwyno papur i Turnitin?

Sut ydw i’n Creu Aseiniad Turnitin?
Edrych ar Aseiniad Turnitin UK Mewn Bocs
   
    I WELD ac i REOLI aseiniadau sydd wedi’u cyflwyno rydych yn mynd i mewn i Turnitin UK trwy ddull gwahanol i’r un yr ydych yn ei ddefnyddio i’w creu neu eu haddasu. Rhaid i chi fynd i’r panel rheoli modiwlau, sydd bellach wedi’i leoli o dan ddewislen y  cwrs, a chlicio ar "course tools" i ehangu’r rhan honno o’r ddewislen - oddi yno gallwch ddewis Turnitin UK Assignments (os ydy’ch cwrs wedi’i drefnu i mewn i grwpiau gallwch hefyd edrych ar aseiniadau fesul grwpiau)
   
    Bydd hyn yn dod â rhestr o gysylltiadau at yr aseiniadau sydd ar gael yn y modiwl - cliciwch ar yr un yr ydych am ei weld
    ;
    Bydd y sgrin nesaf yn dangos rhestr o’r holl fyfyrwyr ar y modiwl a’r aseiniadau y maen nhw wedi’u cyflwyno - defnyddiwch yr allwedd o dan y ddelwedd i gael gwybod mwy am yr hyn y gallech ei wneud ar y dudalen hon
    (1) Dyma’r dangosiad mewn bocs. Gallwch ddefnyddio’r ddewislen hon i fynd i’r sgrin golygu, i gynhyrchu adroddiad ystadegau ac i osod dewisiadau megis faint o gofnodion yr ydych yn ei weld ar unwaith. Mae’r tab llyfrgelloedd i’w ddefnyddio lle rydych wedi creu setiau cyfeireb - Nid yw hwn yn cael ei ddefnyddio’n aml o gwbl.
    (2) Trwy dicio’r blychau wrth ochr yr enwau unigol gallwch berfformio’r gweithredoedd Dileu, Lawrlwytho a symud ymlaen i nifer o eitemau ar unwaith. Mae Lawrlwytho’n ddefnyddiol gan ei fod yn rhoi’r holl aseiniadau a ddewisir mewn ffeil sip, pob un wedi’i enwi’n glir. Cewch yr opsiwn hefyd i’w lawrlwytho yn eu fformat gwreiddiol neu fel PDF - mae hyn yn ddefnyddiol os yw’r myfyriwr wedi defnyddio ffeil nad ydych yn gallu ei agor. Bydd ticio’r blwch wrth ochr y pennawd yn dewis neu’n dad-ddewis y cyfan.
    (3) mae’r golofn hon yn rhestru’r myfyrwyr; mae’r enw’n hypergyswllt sy’n mynd â chi at gofnod unigol yn rhestru’r holl aseiniadau yn y modiwl ar gyfer y myfyriwr hwnnw
    (4) mae’r rhestr yn cynnwys y teitlau y mae’r myfyrwyr wedi’u nodi ar gyfer eu cyflwyniad neu os nad ydynt wedi cyflwyno
    (5) mae hyn yn dangos y ganran wirioneddol a’r cod lliwiau; - dyma’r cyswllt hefyd i weld yr adroddiad unigol
    Bydd y colofnau nesaf bob amser yn wag achos dydyn ni ddim yn defnyddio’r system Turnitin Grademark
    (6) Mae hwn yn gyswllt i lawrlwytho’r ddogfen wreiddiol (er gallwch hefyd ddefnyddio’r dull ticio ym mhwynt 1 i lawrlwytho sawl un neu bob un ohonynt)
    (7) Yn syml dyma Rif Adnabod mewnol y papur Turnitin
    (8) Dyma’r dyddiad cyflwyno - mae papurau a gyflwynwyd yn hwyr wedi’u rhestru’n goch a lle nad oes papur wedi’i gyflwyno erbyn y dyddiad cau bydd y gair "Late" wedi’i arddangos yn goch
    SYLWER, mae’r rhan fwyaf o deitlau’r colofnau yn ddolenni cyswllt y gallech eu defnyddio i aildrefnu’r rhestr yn ôl y golofn honno.
    (9) Mae’r botwm cyflwyno yn caniatáu i gyfarwyddwr gyflwyno aseiniad ar ran myfyriwr sydd wedi’i ymrestru NEU ar gyfer myfyriwr nad ydyw yn rhestr y dosbarth
    (10) Os ydych yn canfod ar unrhyw adeg nad yw’r rhestr o fyfyrwyr sydd yma'r un peth â’r garfan bresennol o fyfyrwyr cliciwch ar ‘roster sync’ a fydd yn sicrhau bod y rhestr yr un peth yn union â’r ymrestriadau presennol. Mae hyn yn ddefnyddiol pan rydych yn defnyddio aseiniad wedi’i gario drosodd o flwyddyn flaenorol. (NB rydym yn argymell yn gryf eich bod yn creu aseiniadau newydd ar gyfer pob blwyddyn)
   
   
    Fel y nodwyd eisoes, gallwch weld adroddiad drwy glicio ar y cyswllt yn eitem 5 uchod; - bydd hyn yn agor adroddiad gwreiddioldeb fel yr enghraifft hon - eto rydym wedi rhifo’r nodweddion allweddol ar y sgrinlun ac wedi cynnwys y manylion isod
   
    (1) Mae hyn yn rhoi gwybodaeth gyffredinol i chi ynglŷn â’r papur - ar hyn o bryd nid yw’n bosib cael adroddiadau Turnitin dienw
    (2) Gallwch glicio yma i eithrio gwaith a ddyfynnwyd ond mae hyn dim ond yn gweithio os yw’r darn wedi’i gynnwys mewn dyfynodau dwbl
    (3) Gallwch eithrio llyfryddiaethau er bod hyn yn gallu bod yn hap a damwain yn dibynnu ar sut y mae’r ddogfen wedi’i fformatio
    (4) Mae hyn yn caniatáu i chi ddewis sut y mae’r pethau tebyg yn yr ail golofn (6) wedi’u grwpiau
    (5) Mae’r golofn hon yn dangos yr aseiniad gyda’r testun a ganfyddir wedi’i amlygu - i’r dde ceir rhif sy’n cyfeirio at y golofn ffynhonnell (6) Bydd clicio ar y testun lliw’n newid yr olygfa yng ngholofn (6) i ddangos y dyfyniad yn ei gyd-destun, neu gallwch glicio ar y cyswllt yng ngholofn (6) i fynd at y ffynhonnell lawn (e.e. tudalen we)
    (6) Fel sydd newydd wedi’i nodi, dyma’r golofn sy’n dangos y ffynonellau - lle bo’r ffynhonnell yn bapur sydd eisoes wedi’i storio yn Turnitin bydd gennych gyswllt i e-bostio’r tiwtor dan sylw i weld os ydynt yn fodlon rhoi copi i chi - bydd hefyd yn dangos cyd-dwyllo rhwng aelodau o’r dosbarth. I’r dde o bob eitem ceir blwch bach llwyd â chroes arno sy’n caniatáu i chi eithrio dolenni cyswllt lle bo’n berthnasol - dylai’r sgrin adnewyddu gan adlewyrchu’r newid. Gallwch weld yr eitemau sydd wedi’u heithrio o hyd trwy ddewis ‘view all individual items’ gan ddefnyddio’r dewiswr (4)
    (7) botymau i argraffu, adnewyddu a chadw’r adroddiad
    ;
    Rydym yn argymell eich bod yn treulio amser yn ymgyfarwyddo eich hun gyda’r offer - Mae rhai aelodau staff yn defnyddio’r botwm cyflwyno yn y blwch i lwytho enghreifftiau o’r nodiadau a’r deunydd yr ydych yn eu dosbarthu. Bydd hyn yn rhoi’r gallu i chi ymarfer gyda'r adroddiadau, er mwyn rhoi syniad gwell i chi o sut y mae’r rhyngwyneb yn gweithio ac wrth gwrs i’ch helpu i adnabod o ble y mae myfyrwyr yn copïo o’ch nodiadau!
   
    Efallai y byddwch am edrych ar Erthyglau perthynol eraill nawr
   
    Sut y mae myfyriwr yn cyflwyno papur i Turnitin?
   
    Sut ydw i’n Creu Aseiniad Turnitin?

Tags: assignment, blackboard, manage, turnitin
Diweddariad diwethaf:
24-10-2016 11:59
Awdur: :
Helen
Adolygu:
1.2
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

Records in this category

10 UCHAF RSS

  1. Beth ydw i’n ei wneud pan fo rhybudd cynnwys ... (839395 views)
  2. Ni allaf fewngofnodi i'm cyfrif ar y fewnrwyd/Blackboard. A ... (671472 views)
  3. Sut i ofyn am fynediad i safle modiwl neu ... (98645 views)
  4. Asesu eich Wiki (85331 views)
  5. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Podlediad (28247 views)
  6. Asesu eich Blog (23895 views)
  7. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Wiki (22278 views)
  8. Asesu eich Dyddiadur (13216 views)
  9. Ychwanegu/Rheoli Teclynnau yn eich Dyddiadur (10274 views)
  10. Allforio eich Wiki (6559 views)

Tags